Tạo text hình trái tim đẹp cho SMS, Facebook, Blog

8:42 AM - Sunday, January 19, 2014


function createHeart(sourceId, resultId) {
objSource = window.document.getElementById(sourceId);
objResult = window.document.getElementById(resultId);

if(objSource.value.length == 0) {
alert("Bạn chưa nhập đoạn text cần tạo hình trái tim vào ô trống!");
return false;
}

string = objSource.value;

heart = "";
heart += "_________" + partString(string, 8) + "____________" + partString(string,
Từ khóa: Tạo text hình trái tim đẹp cho SMS, Facebook, Blog
NHẬN XÉT